RODO

Dotyczy spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO)


KLAZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 37-125 Czarna informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

w Czarnej 37-125 Czarna reprezentowanym przez panią dyrektor Małgorzatę Wisz, dane do
kontaktu: e-mail: biuro@gok-czarna.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi związanej bezpośrednio

z działalnością kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów czyli: wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia oraz
na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji

  •  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji działalności kulturalnej

podmiotu

  •  Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa
  •  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

  •  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl
obowiązujących przepisów;

  •  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  •  Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

profilowaniu.

  •  Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


POBIERZ:

zgoda na publikację danych osobowych i wizerunku (dotyczy dzieci)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (dotyczy dorosłych)

GOKiR Czarna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.