Wielki Rejs Na Małym Stawie - Konkurs "Pływanie na byle czym"

To już w najbliższą niedzielę 12 września 2021 spotkamy się w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie w Parku MB Jagodnej Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej

W programie :
od godz. 14.00
-pływanie dla każdego po stawie z Czarna Szeklą
-rejestracja uczestników konkursu - Pływanie na byle czym
-pokazy i warsztaty SLACK LINE
godz. 15.00
prezentacje konkursowych jednostek pływających
godz. 16.00
PAPIEROWE REGATY KIDS
godz. 17.30
Koncert zespołu Late On Time
godz. 19.00
Spektakl taneczny z ogniem Fire Charmers
godz.20.00
Muzyka z głośnika - potańcówka

Regulamin konkursu „WIELKI REJS NA MAŁYM STAWIE”
czyli pływanie na byle czym
1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu pływania na byle czym pt. „Wielki rejs na małym stawie”
1.1. zwanego dalej „Konkursem”, jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej (37-125 Czarna 260)zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Współorganizatorem Konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Szekla”
z siedzibą w Pogwizdowie 403, gm. Czarna.
1.3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, procedurę zgłaszania uczestników Konkursu (załóg), zwanych dalej Uczestnikami, oraz wyłonienia zwycięzców.
1.4. Cele Konkursu: a)promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
b) popularyzowanie inicjatyw promujących ożywienie turystyczne, c) rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości Uczestników poprzez prezentacje jednostek pływających,
d) wzmacnianie więzi rodzinnych i lokalnych poprzez wspólne stworzenie i prezentację jednostek pływających, e) integracja mieszkańców gminy, miłośników sportów wodnych i przyjezdnych gości
2. Miejsce i termin Konkursu
2.1. Konkurs odbędzie się o godz. 15.00, 12 września 2021r. na akwenie wodnym koło Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej – Pogwizdowie i Parku MB Jagodnej (Pogwizdów 403, gm. Czarna, powiat łańcucki).
2.2. Kapitanowie załóg zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami o godz. 14.00, podczas której otrzymają numery startowe oraz informację
na temat miejsca wodowania i godziny prezentacji swojej jednostki.
2.3. Po prezentacji każda załoga zobowiązana jest pozostać w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, w okolicy sceny, do momentu wręczenia nagród.
2.4. Po zakończeniu Konkursu odbędzie się wręczenie nagród.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zbuduje oryginalne, autorskie „pływadło” i prześle/ dostarczy wypełnione zgłoszenie:
• na adres elektroniczny: biuro@gok-czarna.pl z dopiskiem w temacie: „Konkurs pływanie na byle czym”
• w siedzibie Organizatora (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej (37-125 Czarna 260)
3.2. Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 09.09.2021 r.
3.3. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż są autorami bądź samodzielnymi wykonawcami jednostki pływającej startującej w Konkursie(stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym).
3.4. Do startu w zawodach nie będą dopuszczone jednostki standardowe i wykonane fabrycznie.
3.5. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (formularz zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3.6. Załogę stanowić może 2-4 załogantów (w tym kapitan).
3.7. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów, do stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami, o godz.14.00
w dniu 12.09.2021r. i zwodowania jednostki pływającej w miejscu wskazanym przez Komisję Konkursową.
3.8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zabrania po Konkursie z terenu Ośrodka Kultury sprzętu pływającego, na którym startowali.
3.9. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Zasady bezpieczeństwa
4.1. Każda jednostka pływająca musi mieć pełnoletniego kapitana załogi.
4.2. Kapitan ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków swojej załogi,
w tym małoletnich Uczestników.
4.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
a w szczególności musi: być trzeźwy oraz posiadać kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną (kamizelki na czas Konkursu zapewnia Organizator, należy je zwrócić po prezentacji swojej jednostki do Komisji Konkursowej).
4.4. Organizator zapewnia asekurację ratownika wodnego podczas odbywania się Konkursu.
5. Jednostki pływające
5.1. Pływadła powinny zaprezentować swoje możliwości pływackie w takim zakresie, by można było stwierdzić, że jednostka pływająca jest w stanie utrzymać się na wodzie – musi przepłynąć dystans 30 m. Mogą być napędzane siłą wiatru, mięśni lub siłą woli, natomiast zabronione jest użycie koni mechanicznych.
5.2. Jednostki pływające powinny być wyposażone w żagiel/żagle.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
6.1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
6.2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena jednostek pływających i wyłonienie zwycięzców.
6.3. Ocenie podlegać będzie spójność z regulaminem, wygląd pływadła, strój załogi oraz „pływalność jednostki".
6.4. Trzy załogi, które otrzymają największą liczbę punktów otrzymają nagrody główne. Pozostałe załogi otrzymają nagrody za udział w Konkursie.
6.5. Pula nagród w Konkursie wynosi 2 500 zł, nagrody rzeczowe o wartości: 800 zł, 600 zł, 400 zł
6.6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu Konkursu ok. godziny 17.00
6.7. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
6.8. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody przez pełnoletniego przedstawiciela załogi.
6.9. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (GOKiR w Czarnej)
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu konkursu.
7.3. Organizator ma prawo do utrwalenia wizerunku jednostek pływających oraz załóg za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu oraz ich publicznego odtwarzania
i wykorzystania na łamach prasy, telewizji, radia, Internetu, czy w materiałach promocyjnych, a także do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie
7.4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
7.5. Przesyłając zgłoszenie na adres: Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.


 
 
 

GOKiR Czarna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.